SSW Wijkwerk kwaliteitslabel
Stichting Netwerk: Verbindt, versterkt, voorkomt

Twee leden Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het hoogste orgaan binnen de stichting en houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad heeft statutaire taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en handelt conform de Governancecode van Sociaal Werk Nederland.

In verband met het aflopen van de zittingstermijn zoeken wij vanaf 1 januari 2020
twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht wordt samengesteld op basis van diverse deskundigheid. De leden vertegenwoordigen geen achterban maar zetten zich in voor het algemeen belang van de gehele stichting. Alle leden van de Raad van Toezicht dienen te beschikken over een  ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG). Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van drie jaar. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht kan tweemaal worden herbenoemd. De Raad van Toezicht vergadert eens in de drie maanden of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk is. De functie van toezichthouder is onbezoldigd. Aan de leden van de Raad van Toezicht wordt een vrijwilligersvergoeding betaald.

Profiel

 • Academisch werk en denkniveau.
 • Bij voorkeur woonachtig of werkend in Hoorn en omgeving.
 • Affiniteit met (breed) welzijnswerk in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder.
 • Kennis van de (lokale) gemeentelijke organisatiestructuur en beschikken over   politieke sensitiviteit.
 • Bestuurlijke ervaring en/of voldoende kennis van organisatieprocessen en sturingsmechanismen, waaronder ook begroting en jaarrekening.
 • Sterk analytisch en strategisch denkvermogen.
 • Een ondernemersgeest en in staat om out of the box te denken.
 • Specifieke kennis op een of meerdere gebieden zoals wet- en regelgeving, financiën, sociaal domein (welzijn/zorg), onderwijs, economisch en commercieel. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar specifieke deskundigheid op financieel en juridisch gebied.
 • In staat zijn, ook qua beschikbare tijd, het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de stichting tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren en de directeur-bestuurder in de voorbereiding en uitvoering van het beleid met advies bij te staan.
 • In staat zijn om ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht en de     directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch te opereren en om bij belet en ontstentenis van directeur-bestuurder maatregelen te nemen om in de leiding van de stichting te voorzien.
 • de bereidheid om zitting te nemen in commissies binnen de stichting.

Sollicitatieprocedure Indien u geïnteresseerd bent in onze vacature en aan bovengenoemd profiel voldoet dan nodigen we u van harte uit om vóór 1 december a.s. te solliciteren via rvt@netwerkhoorn.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij de voorzitter van de Raad van Toezicht, Niels Muntjewerff,  telefoonnummer 06-53233960.

PDF vacature